top of page

Published or Accepted to Be Published in Journals Covered by SCI, SSCI, SCOPUS or AHCI

2021

- Özdemir, F. (in press). Toplumun bir parçası olmak: İçselleştirilen olumlu-olumsuz değerler ve bilişsel esenlik [Being a part of society: Internalized positive-negative values and cognitive well-being]. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology].

- Özdemir, F., Çakır, E., Kara, H. N., & Özkan, Ö. (in press). Etnik ve siyasi kimlikleşme ve algılanan tehdit düzeyinin Suriyeli mültecilere yönelik olumsuz tutumlarla ilişkisi [The relationship of ethnic and political identification and perceived threat level with negative attitudes towards Syrian refugees]. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology].

- Tekeş, B., İmamoğlu, E. O., Özdemir, F., & Öner-Özkan, B. (2021). Political orientations and morality judgments in the Turkish context: Considering the roles of the needs for cognition and recognition. Psychological Reports, 124(1), 318-347. doi: 10.1177/0033294119899903

2020

- Aran, Ö., İplikçi, A.B., Salman-Ergin, S., Sümer, N. (2020). Caregiving profiles of mothers in an economically disadvantaged sample from Turkey: An observational study. Journal of Reproductive and Infant Psychology, doi: 10.1080/02646838.2020.1722803

- Aran, Ö., İplikçi, A.B., Selcuk, E., & Gunaydin, G. (2020). Türkiye’de anne bakım verme davranışlarındaki çeşitliliğin tanımlanması ve annenin duygusal tepkiselliğiyle ilişkisi: Bir doğal gözlem çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 35,(86),

- Özdemir, F., & Özkan, T. (2020). Deprivation, identification, and extreme pro-group behaviors: The political environment in Turkey. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 26(2), 224-226. doi: 10.1037/pac0000392

- Tekeş, B., Özdemir, F., & Özkan, T. (2020). Understanding young drivers in Turkey: Time perspective, driving skills, and driver behaviors. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 8, 1-7. doi: 10.1016/j.trip.2020.100226

2019

- İplikçi, A.B. & Şahin-Acar, B. (2019). Kim Ebeveyn? 12-Yaş Çocuklarının Ebeveynleşme  Davranışlarını Yordayan Etkenler [Who is the parent? Predictors of 12 year-olds parentification behaviors], Türk Psikoloji Dergisi, 34(84), 1-17.

- Özdemir, F., Tekeş, B., & Öner-Özkan, B. (2019). Birey düzeyinde göreli yoksunluk ve öznel esenlik arasındaki dolaylı ilişki [Indirect relationship between egoistic relative deprivation and subjective well-being]. Türk Psikoloji Dergisi [Turkish Journal of Psychology], 34(84), 37-49. doi: 10.31828/tpd1300443320180811m000009

2018

- Özdemir, F., & Sakallı Uğurlu, N. (2018). Development of militaristic attitudes scale and its associations with Turkish identity and uninational ideology. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology, 24(2), 175-187.  doi: 10.1037/pac0000296

2017

- Sakallı Uğurlu, N., & Özdemir, F. (2017). Predicting attitudes toward the masculine structure of the military with Turkish identification and ambivalent sexism. Sex Roles, 76, 511-519. doi: 10.1007/s11199-016-0676-0

Published or Accepted to Be Published in Journals Covered by Other Indexes

2022

Terzi, H., Özdemir, F., & Özkan, T. (2022). The relationship between gender gap in employment and Hofstede's culture dimensions depending on country scores. Psikoloji Çalışmaları - Studies in Psychology, 42(2), 473-507. doi: 10.26650/SP2021-941054

2021

- Özdemir, F., & Çeviker, G. (2021). COVID-19 pandemisinde kişisel özellikler, sosyal bağlar ve medya kullanımıyla ilişkili psikolojik huzursuzluk ve anlam bulma [Psychological distress and finding meaning in relation to personal characteristics, social ties, and media use in the COVID-19 pandemic]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 13(Suppl 1), 59-72. doi: 10.18863/pgy.898090

- Özdemir, F., İplikçi, A. B., & Çeviker, G. (2021). Problems and solutions in the COVID-19 pandemic: A qualitative study toward the perspectives of women living in Turkey. Nesne, 9(22), 787-798. doi: 10.7816/nesne-09-22-03

- Özdemir, F., & Özkan, T. (2021). Kimlik kaynaşımı kuramı ve aşırı grup-yanlısı davranışlar: Türkiye’de muhalif siyasi parti destekçileri örneği [Identity fusion theory and extreme pro-group behaviors: The case of dissident political party supporters in Turkey]. Nesne, 9(21), 587-603. doi: 10.7816/nesne-09-21-07

2020

- Özdemir, F., & Özkan, T. (2020). Birey-temelli ve grup-temelli süreçlerin kaynaşımı: Aşırı fedakar grup-yanlısı davranış sergileme eğilimini yordama [The fusion of individual-based and group-based processes: Predicting tendency to exhibit extreme self-sacrificing pro-group behavior]. Türk Psikoloji Yazıları [Turkish Psychological Articles], 23(45), 78-93. doi: 10.31828/tpy1301996120200413m000019

- Özdemir, F., & Özkan, T. (2020). Türkiye’de ulusal kimlik inşası ve siyasi parti kimlikleri [National identity construction and political party identities in Turkey]. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi [Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences], 21(38), 525-563. doi: 10.21550/sosbilder.591332

2019

- Özdemir, F. (2019). Farklı göreli yoksunluk seviyelerinde başa çıkma stratejileri ve öznel iyi oluş arasındaki ilişki [Relationship between coping strategies and subjective well-being at different levels of relative deprivation]. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar [Current Approaches in Psychiatry], 11(Suppl 1), 234-245. doi: 10.18863/pgy.616916

2017

- Özdemir, F., & Öner-Özkan, B. (2017). The nature of crime: Different approaches toward the causes of the criminal act. Nesne, 5(11), 345-361. doi: 10.7816/nesne-05-11-01

2016

- Özdemir, F. (2016). The predictive power of religious orientation types on ambivalent sexism. Nesne, 4(7), 89-107. doi: 10.7816/nesne-04-07-05

- Özdemir, F., & Öner-Özkan, B. (2016). Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri [Social representations of social media users toward Syrian refugees in Turkey]. Nesne, 4(8), 229-246. doi: 10.7816/nesne-04-08-04

2014

- Özdemir, F. (2014). Development and validation of the relative deprivation scale for financial possibilities. Journal of Advances in Humanities, 2(2), 110-116. ISSN: 2349-4379.

2013

- Özdemir, F., & Gözün, E. (2013). Evaluating relationship among religiosity, self-esteem, and identification with Turkish identity through structural equation model. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 5(2), 73-85, ISSN: 1309-8063 (Online).

Published or Accepted to Be Published Book Chapters

2022

- Bilger, D., & Özdemir, F. (2022). Kolektif suçluluk deneyimine ilişkin kuramsal yaklaşımlar [Theoretical approaches to the experience of collective guilt]. In M. B. Bulut (Ed.), Sosyal psikoloji kuramları III [Social psychology theories III] (pp. 247-271). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-427-416-9

- Özdemir, F., & Bilger, D. (2022). Hofstede ve Schwartz’ın yaklaşımlarıyla kültür boyutlarının sosyal psikolojik analizi [Social psychological analysis of culture dimensions with the approaches of Hofstede and Schwartz]. In M. B. Bulut (Ed.), Psikolojinin alt disiplinleri: Cezbedici bir renk skalasının oluşumu [Sub-disciplines of psychology: Formation of an attractive color scale] (pp. 465-495). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-417-734-7

- Özdemir, F., & Sakallı, N. (2022). How does culture relate to benevolent and hostile sexism? In H. Çakal, & S. Husnu (Eds.), Examining complex intergroup relations: Through the lens of Turkey (pp. 67-83). Routledge Taylor & Francis Group. ISBN: 978-1-032-02226-0

2021

- Bilger, D., & Özdemir, F. (2021). Sosyal kimlik kuramı [Social identity theory]. In M. B. Bulut (Ed.), Sosyal psikoloji kuramları II [Social psychology theories II] (pp. 83-120). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-417-103-1

- Özdemir, F. (2021). Göreli yoksunluk kuramı [Relative deprivation theory]. In M. B. Bulut (Ed.), Sosyal psikoloji kuramları - I [Social psychology theories - I] (pp. 91-108). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-439-244-3

- Özdemir, F. (2021). Kolektif eylemlere katılım sürecini kavramsallaştıran bütüncül model önerisi [A holistic model proposal that conceptualizes the process of participation in collective actions]. In M. B. Bulut (Ed.), Sosyal psikoloji kuramları - II [Social psychology theories - II] (pp. 343-362). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-625-417-103-1

2020

- İplikçi, A.B. (2020). Annelikte Temel bir Kavram: Anne Duyarlığı. E. Tathan-Bekaroğlu içinde, Anne Babalığa Psikolojik Bakış. Ankara: Nobel Yayıncılık.

2018

- Selcuk, E., Karagobek, A. B., & Gunaydin, G. (2018). Responsiveness as a key predictor of happiness: Mechanisms and unanswered questions.  M. Demir & N. Sümer (Ed.), Close relationships and happiness içinde (ss.1-18). New York, NY: Springer

CONFERENCE PAPERS

Oral presentations - International:

2022

- Özdemir, F. (2022, July). Emotional and behavioral reactions in the first months of the COVID-19 pandemic. The paper was presented at the 26th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Online.

- Özdemir, F. (2022, March). Similarities bring us together: Quadratic effect of political orientation on support for anti-refugee policies and threat sensitivity. University of Amsterdam, Faculty of Social and Behavioral Sciences, Department of Psychology, Spring-Term Seminars 2021-2022, Amsterdam, the Netherlands.

2021

- Çeviker, G., Kara, H. N., Hacıoğlu, N., Akdeniz, N., İplikçi, A. B., & Özdemir, F. (2021, July). A qualitative journey into the world of thoughts and feelings after COVID-19 pandemic. The paper was presented at the 32nd International Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

- İplikçi, A. B., Duruk, Z. C., Çakır, E., & Özdemir, F. (2021, July). Comparison of attributions towards Syrian refugees and Kurdish people in Turkey: A qualitative study. The paper was presented at the 32nd International Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

- Özdemir, F. (2021, July). Associations among Hofstede’s culture dimensions and the needs for cognition and recognition. The paper was presented at the 25th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Prague, Czech Republic.

- Özdemir, F. (2021, July). Social distance tendencies towards Syrians and Kurds living in Turkey. The paper was presented at the 25th International Congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology, Prague, Czech Republic.

- Özdemir, F. (2021, July). They say “Close the door”: Threat perception and negative attitudes toward Syrians living in Turkey. The paper was presented at the 32nd International Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

- Özdemir, F., İmamoğlu, E. O., İmamoğlu-Tezcan, S., Çeviker, G., & İplikçi, B. (2021, July). Balanced self-construal and well-being: Roles of motivational and affective variables. The paper was presented at the 32nd International Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

- Özdemir, F., & Özkan, T. (2021, July). Fighting or dying for one’s political party and country. The paper was presented at the 32nd International Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

- Özdemir, F., & Sakallı, N. (2021, July). Endorsement of anti-immigrant policies in Turkey: Considering the roles of culture dimensions and need for recognition. The paper was presented at the International Society of Political Psychology’s 2021 Annual Meeting, Montreal, Canada.

- Özdemir, F., Yardım, S., Buğur, A. Ö., & İplikçi, A. B. (2021, July). Problems, coping strategies, and psychological distress of Turkish women during the COVID-19 pandemic. The paper was presented at the 32nd International Congress of Psychology, Prague, Czech Republic.

2019

- Ashokkumar, A., Özdemir, F., & Swann, W. B. Jr. (2019, March). When conservatives are as tolerant of refugees as liberals. In L. Zmigrod (Chair), Predicting political attitudes: When the left-right distinction is insufficient. Symposium conducted at the International Convention of Psychological Science, Paris, France.

- Iplikci, A.B., Oztekin, H., Selcuk, E., Gunaydın, G. ve Eren, Y. (2019). Increasing social interaction in mobile games: A field experiment, Sözlü Sunum 19th European Conference on Developmental Psychology, Atina, Yunanistan.

- Özdemir, F., Ashokkumar, A., & Swann, W. B. Jr. (2019, July). May positive and negative group-based values strengthen subjective well-being? Associations with life satisfaction and identity fusion. The paper was presented at the 16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

- Özdemir, F., İmamoğlu, E. O., İmamoğlu-Tezcan, S., & Çeviker, G. (2019, July). Associations of search for and presence of meaning in life with well-being-related orientations. The paper was presented at the 16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

2017

- Özdemir, F. (2017, July). Resilience as an ordinary human strength: The psychology of optimal functioning.The paper was presented at the 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

2016

- Özdemir, F., İslambay, D., Tekeş, B., & Öner-Özkan, B. (2016, July). The mediator role of human strength between egoistic relative deprivation and subjective well-being. The paper was presented at the 31st International Congress of Psychology, Yokohama, Japan.

2015

- Karagobek, A.B., & Sahin-Acar, B. (2015, Temmuz). Moderator role of child’s gender in predicting parentification behaviors. 14th European Congress of Psychology (ECP), Milan, Italy.

- Özdemir, F., & Öner-Özkan, B. (2015, July). A qualitative study: Social representations toward Syrian refugees in Turkey. The paper was presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

- Özdemir, F., & Tekeş, B. (2015, July). Predictive power of driver's time perspective and driving skills on active-young driver behaviors. The paper was presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

- Özdemir, F., & Terzi, H. (2015, July). A cross-cultural study: Systematic association between gender-related occupational differences and national culture dimensions. The paper was presented at the 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

2014

- Özdemir, F., & Sakallı-Uğurlu, N. (2014, July). Underlying factors of attitude toward masculine structure of military: Turkish identity, ambivalent sexism, and conservatism. The paper was presented at the 22nd International Association for Cross-Cultural Psychology, Reims, France.

- Özdemir, F., & Sakallı-Uğurlu, N. (2014, July). Predictive power of Turkish identity, uninational ideology, and conservatism on militaristic attitude. The paper was presented at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

2013

- Özdemir, F., & Gözün, E. (2013, October). Evaluating relationship between self-esteem, religiousness, and identification with Turkish identity through structural equation model. The paper was presented at the 6th International Conference on Social Sciences, Izmir, Turkey.

Oral presentations - National:

2022

- Karacan, M., Kara, H. N., Çetin, K. N., İplikçi, A. B., & Özdemir, F. (2022, October). Eko-suçluluk ve eko-gururun çevre yanlısı davranış sergileme eğilimiyle ilişkisinde ülkeyle özdeşleşmenin rolü: Deneysel bir çalışma. The paper was presented at the 21. Ulusal Psikoloji Kongresi [21st National Congress of Psychology], İstanbul, Turkey.

- Özdemir, F., Tayyar, M., & Topuz, Ö. (2022, October). İstanbul sözleşmesi bağlamında sistemi meşrulaştırma motivasyonu ve kadın haklarını destekleme eğilimi: Cinsiyetçi tutumların aracı rolü. The paper was presented at the 21. Ulusal Psikoloji Kongresi [21st National Congress of Psychology], İstanbul, Turkey.

2018

- Özdemir, F., & Özkan, T. (2018, November). Kimlik ve yoksunluk: Ana muhalefet partisi destekçileri örnekleminde senaryolar yardımıyla aşırı grup-yanlısı davranışları inceleme. The paper was presented at the 20. Ulusal Psikoloji Kongresi [20th National Congress of Psychology], Ankara, Turkey.

2016

- Özdemir, F., & Öner-Özkan, B. (2016, September). Birey düzeyinde maddiyata ve maneviyata ilişkin göreli yoksunluk ile nasıl başa çıkıyoruz? Baş etme stratejilerinin aracı rolü. The paper was presented at the 19. Ulusal Psikoloji Kongresi [19th National Congress of Psychology], İzmir, Turkey.

- Tekeş, B., İmamoğlu, E. O., Özdemir, F., İslambay, D., & Öner-Özkan, B. (2016, September). Siyasal görüş ve ahlak ilişkisinde düşünme ihtiyacı ve tanınma ihtiyacının aracı rolleri. The paper was presented at the 19. Ulusal Psikoloji Kongresi [19th National Congress of Psychology], İzmir, Turkey.

2014

- Özdemir, F. (2014, May). Askeriyeye ilişkin tutumları yordayan sosyo-psikolojik faktörlerin sosyal kimlik teorisi bağlamında incelenmesi [Exploration of socio-psychological factors predicting militaristic attitudes in the context of social identity theory]. Bursa Uludağ University, Faculty of Arts and Science, Department of Psychology, Spring-Term Seminars 2013-2014, Bursa, Turkey.

Poster presentations - International:

2021

- Iplikci, A.B. (2021). Psychometric Properties of Turkish Adaptation of the Filial Responsibility Scale. Poster Sunumu 32nd International Congress of Psychology, Prag, Çekya.

2019

- Özdemir, F., Ashokkumar, A., & Swann, W. B. Jr. (2019, July). When conservatives are as tolerant of refugees as liberals. The poster was presented at the 16th European Congress of Psychology, Moscow, Russia.

2017

- Karagobek, A.B., Aran, O., Selcuk, E. ve Günaydın, G. (2017, Nisan). Maternal Caregiving  Profiles in Turkey. Poster Sunumu, Society for Research in Child Development (SRCD) Biennal Meeting, Austin, Teksas, Amerika Birleşik Devletleri.

   

- Özdemir, F. (2017, July). The psychology of man, woman, and gender: Attitudes toward gender issues. The poster was presented at the 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, The Netherlands.

2016

- Mebert, C., Sahin-Acar, B., Karagobek, A.B. & Ture, D. (2016, Mayıs). Differential responses of US and Turkish students to requests for memories vs. events. 28th Association for Psychological Science (APS) Annual Convention, Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri.

2014

- Karagobek, A. B., & Berument- Kazak, S. (2014, Temmuz). A controlled trial of social and emotional competency intervention program for Turkish Children. 36th Annual Conference of International School Psychology Association (ISPA), Kaunas, Lithuania.

- Özdemir, F., & Sakallı-Uğurlu, N. (2014, July). Testing the predictive power of religious orientation types on ambivalent sexism in the sense of man and woman. The poster was presented at the 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

2013

- Özdemir, F. (2013, July). Development and validation of the relative deprivation scale for financial possibilities. The poster was presented at the 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

Poster presentations - National:

2018

- Memişoğlu-Sanlı, A., Iplikci, A.B., Sümer, N., Altınöz, Z.S., Canoğlu, B., Göksu, Z., Güvenç B., Kıyak, B., Tezci, B., Tireli, G., Yörük, H. (2018, November). Anne duyarlığı ile çocuğun bağlanma profilleri arasındaki ilişki, Poster sunumu 20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara Türkiye.

2014

- Özdemir, F., & Sakallı-Uğurlu, N. (2014, April). Militarist tutum ölçeği ile askeriyenin erkeksi yapısı ölçeğinin geliştirilmesi. The poster was presented at the 18. Ulusal Psikoloji Kongresi [18th National Congress of Psychology], Bursa, Turkey.

bottom of page